اخبار برگزیده

دلتنگی...

دختر عزیزم سارا

تمام زندگیم را دلتنگی پر کرده است ...
دلتنگی ازی که دوستش دارم  و با دور بودنش عمیق ترین درد ها و رنج های عالم را در رگهایم جاری کرد !!!
دردهایی که کابوس شبها و حقیقت روزهایم شد ...
و حسرتی عمیق به قلبم آویخت و پوست تن کودک عشقم را با تاولهای دردناک داغ ستم پوشاند ...
دلتنگی برایی که فرصت اندکی برای خواستنش برای داشتنش ، داشتم ...
سارا جان دلتنگی از مرزهایی که دورم کشیدند و مرا وادار د به دست خویش ازانی که ...
دوستشان دارم کنده شوم ...
در آن سوی مرزها دوست داشتن گناه است
حق من نیست
که به آتش گناهی که عشق در آن سهمی داشت مرا بسوزانند

دخترم سارا دلتنگتم به وسعت دریا...

 


دلتنگی...

دلتنگی...

دلتنگی...

 


منبع این نوشته : منبع